Tegelbruken

Leran, torven och sundet

För ca 8 000 år sedan låg rydebäcksområdet under en stor bukt där Råå-ån hade sitt utflöde. Under landhöjningen bildades stora ansamlingar av lera vid Råå-åns utlopp. Dessa kom i dagen som djupa leravlagringar när landhöjningen fortsatte och torvbeklädd sankmark bildades längs hela kustlinjen mellan Fortuna och Råå. Förutsättningarna var idealiska för att den danske kungen Christian IV skulle anvisa plats vid Rya för tegeltillverkning till sina många slottsbyggen med Öresund som transportväg.


Det danska tegelbruket

År 1622 utfärdade Christian IV ett privilegiebrev för de två holländarna Johann van der Enden och Frantz Bastian att bygga och driva ett tegelbruk vid Rya. Tegelbruket fick namnet Rydebäck – till en början skrivet Rye Beck. Det första tillståndet innebar att de fick bygga upp bruket och driva det under en tioårsperiod. I samma brev fick kungen förmånen att köpa teglet till ett tioprocentigt lägre pris. Många av de danska slotten har delvis byggts av tegel från Rydebäck, däribland Rosenborgs slott i Köpenhamn.

Tegelsten bearbetadEfter att Skåne övertagits av den svenske kungen utfärdades nya privilegiebrev år 1665 av generalguvernören i Skåne, Otto Stenbock. Tegeltillverkningen fortsatte och Tegelladan, som Rydebäck kallades 1684 på von Buhrmans karta över Skåne, bytte ägare flera gånger fram till 1700-talets slut. Leran skördades genom att man skalade av den från sluttningarna kring bruket. Det färdiga teglets färg, från gult till mörkt rosa, berodde på olika bränningstemperaturer och järnhalten i leran.

De första ugnarna låg eventuellt mellan norra längan och havet. Boningshusen fanns där Gammelgården ligger idag. När bruket i mitten av 1800-talet var som mest produktivt fanns sju välvda ugnar inom gammelgårdsområdet som vardera rymde 40 000–50 000 stenar.

Rydebäcks allé sträckte sig mellan Rydebäcks tegelbruk och Katslösa. En bågformad väg band samman Katslösa och Landskronavägen vid Rya kvarn. Rya by var då brukssamhälle och låg tvärs över vägen.

Här kan du läsa mer om tegelbruken i Rydebäck och Rya och gårdstegelbruket Nytorp!